Skip to main content

Our Mentors

Anjana Vivek

Anurag Kanti

Dinesh Khanna

Dr. Abhinav Dixit

Dr. Bhanoo Prakash Verma

Dr. Munish Sabharwal

Dr. Shailendra Mathur

Dr. Vijeta

Gaurav Mantri

N. Viswanathan

Rishabh Verdia

Sangeeta Patni

Sharad Talwar

Venkatramanan Krishnamurthy